Apie mus

Iki 2000 m. balandžio 28 d. Varėnos katilinė buvo SP AB „Alytaus šilumos tinklai“ filialas. Skaidymo būdu reorganizavus SP AB „Alytaus šilumos tinklai“, atskirti jos filialai, esantys Marijampolės mieste ir Marijampolės rajone, Vilkaviškio rajone, Varėnos rajone ir Birštono mieste, įsteigiant kelias atskiras specialios paskirties uždarąsias akcines bendroves.  Sprendimas įsteigti SP UAB „Varėnos šiluma“ priimtas 2000 m. balandžio 27 d. vykusiame steigiamajame SP UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkime. SP UAB „Varėnos šiluma“ įregistruota 2000 m. balandžio 28 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, patvirtintomis Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis bei 2004 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 03-42 išdavė UAB „Varėnos šiluma“ licenciją Nr. L4-ŠT-35, suteikiančią teisę tiekti šilumą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Varėnos rajono savivaldybėje – Varėnos miesto, Matuizų kaimo ir Valkininkų geležinkelio stoties teritorijose, išskyrus kitose Varėnos rajono savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-427 „Dėl katilinių perėmimo iš mokyklų ir perdavimo valdyti patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos šiluma“, perėmus 6 mokyklų katilines, šilumos tiekimo veikla vykdoma Varėnos miesto, Merkinės miestelio, Naujųjų Valkininkų, Senosios Varėnos, Perlojos, Panočių, Užuperkasio, Vilkiautinio ir Matuizų kaimų teritorijose, išskyrus kitose Varėnos rajono savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.

Pagrindinė Bendrovės ūkinės veiklos rūšis – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Taip pat vykdoma pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, patalpų ir mechanizmų nuoma.

Nuo 2020 m. liepos 10 d., prie UAB „Varėnos šiluma“ prijungus UAB „Varėnos komunalinis ūkis“, vykdomas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra bei daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas).

Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai – užtikrinti Varėnos rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, saugų šilumos ūkio objektų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai.

Įstatai

Atestatas 

Licencija

2022 - 2026 m. strateginis planas

Lūkesčių raštas 

Prie UAB „Varėnos šiluma“ šilumos tinklų prijungtų šaltinių išdėstymo schema 

Turite klausimų, parašykite mums
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.