Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, įmonė vartotojo kreipimąsi privalo išnagrinėti ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Vartotojų prašymai ir skundai nagrinėjami įmonėje nustatyta tvarka.

Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka 

Ginčų neteisminio sprendimo subjektai, kompetetingi spręsti vartojimo ginčus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.regula.lt) – ginčams dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo, ribojimo ir kt. 

Kontaktinė informacija:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Verkių g. 25C-1

LT-08223 Vilnius

Tel. (8 800) 20 500

paštas info@vert.lt

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt) – dėl energijos pirkimo – pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Kontaktinė informacija:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25

LT-01402 Vilnius

Tel. (8 52) 262 6751