Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

UAB ,,Varėnos šiluma“ vykdo šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

I. Šilumos punktų priežiūra:
1. namo šilumos punkto įrenginių darbo parametrų patikrinimas (ne rečiau kaip kartą per savaitę);
2. norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas teikiamo karšto vandens temperatūros reguliavimas apžiūrų metu pagal temperatūrinį grafiką arba pagal gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
3. atjungimo aparatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
4. šilumos apskaitos ir matavimo prietaisų priežiūra, patikra, keitimas,
5. filtrų ir purvo rinktuvų valymas, praplovimas;
6. karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių priežiūra, smulkus remontas;
7. šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
8. objekto įvadinio šilumos apskaitos prietaiso veikimo, rodmenų, plombavimo kontrolė, apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ataskaitinio mėnesio pabaigoje;
9. šilumokaičių sandarumo išbandymas, smulkus remontas;
10. siurblių smulkus remontas;
11. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas).

II. Šildymo sistemų priežiūra:
1. aklių, apsaugančių šildymo sistemą hidraulinių bandymų metu, įrengimas;
2. šilumnešio tinklų ir įrengimų bandymai (praplovimas, hidrauliniai bandymai, paruošimas šildymo sezonui);
3. atjungimo aparatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
4. šildymo sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
5. vamzdynų šilumos izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
6. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
7. kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus (radiatoriais turi pasirūpinti butų savininkai);
8. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendro naudojimo patalpose pakeitimas (radiatoriais turi pasirūpinti patalpų savininkai).

III. Karšto vandens sistemų priežiūra:
1. bendro naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;
2. karšto vandens sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
3. vamzdynų šilumos izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
4. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
5. kiaurų vonios šildytuvų laikinas užsandarinimas (įtrūkimų suvirinimas, apkabų uždėjimas).

IV. Į sistemų priežiūrą neįeina:
1. vartotojo patalpose esančių šildymo ir karšto vandens įrenginių ir prietaisų keitimas.

UAB ,,Varėnos šiluma“ šildymo ir karšto vandens sistemų aprašas patvirtintas UAB ,,Varėnos šiluma“ valdybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. valdybos sprendimu (2010 m. rugpjūčio 27 d. protokolas Nr. BV-7).